Fasilitaattorin kompentessit ja eettiset periaatteet

Fasilitaattorin kompentessit ja eettiset periaatteet

Mitä fasilitointi on?

The International Association of Facilitators (IAF) on globaali voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on perustettu vuonna 1994. IAF:n tarkoituksena on kasvattaa maailmanlaajuista käytäntöyhteisöä kaikille fasilitointia harjoittaville, vakiinnuttaa kansainväliset standardit, vahvistaa fasilitoinnin uskottavuutta ja tehdä tunnetuksi sen mahdollisuudet ympäri maailman. IAF on määritellyt ammattifasilitoinnissa tarvittavat taidot, eli fasilitaattorin kompetenssit ja sertifioi myös fasilitaattoreita näiden kompetenssien pohjalta.

Nämä kompetenssit eivät ole sidottuja mihinkään erityiseen menetelmälliseen koulukuntaan, vaan ne varmistavat fasilitoinnin ammattimaisuuden ja ohjaavat tiettyyn laadulliseen perustaan kaikissa niissä tilanteissa, joissa osallistavia ryhmämenetelmiä käytetään konkreettisten lopputulemien saavuttamiseksi.

On tärkeää huomioida, että nämä kompetenssit eivät ole keskeisiä vain päätoimisille ryhmien ohjaajille, vaan ne ovat tukena kaikille asiantuntijoille ja esimiehille, jotka omassa työssään haluavat kehittyä ryhmien ohjaamisessa kohti yhteisiä tavoitteita. Fasilitoinnin taitojen haltuunotto rakentaa myös tukevan pohjan osallistavalle johtajuudelle.

Fasilitaattorin kompetenssit

Suunnittele tarkoituksenmukainen ryhmäprosessi

 1. Valitse selkeät menetelmät ja prosessit
  • Huolehdi avoimesta osallistumisesta kunnioittaen asiakkaan kulttuuria, normeja ja osallistujien moninaisuutta.
  • Ota huomioon erilaiset oppimis- ja ajattelutyylit.
  • Suunnittele miten saada aikaan laadukas lopputulema, joka vastaa asiakkaan tarpeisiin.
 2. Valmistele ajankäyttö ja tila tukemaan prosessia
  • Järjestä fyysinen tila tilaisuuden tavoitetta palvelevaksi.
  • Suunnittele ajankäyttö huolellisesti.
  • Valmistele aikaansaava ilmapiiri ja draaman kaari.

Rakenna hyvä yhteistyö asiakkaan kanssa

 1. Kehitä toimivia kumppanuussuhteita
  • Edistä keskinäistä sitoutumista.
  • Rakenna yhteisymmärrys tehtävästä, tuotoksista, rooleista ja vastuista.
  • Mallinna yhteistyötä edistäviä arvoja ja prosesseja.
 2. Muotoile ja räätälöi lähestymistapa vastaamaan asiakkaan tarpeisiin
  • Analysoi organisaation ilmapiiriä.
  • Määritä asiakkaan tarpeet.
  • Luo tarkoituksenmukainen prosessi saavuttaaksesi haluttu lopputulema.
  • Määrittele ennalta asiakkaan kanssa mitä laadukas tuote ja lopputulema tarkoittavat.
 3. Johda moniosaisia kokonaisuuksia tuloksekkaasti
  • Neuvottele asiakkaan kanssa tavoitteesta ja tuotoksista.
  • Kehitä suunnitelma tilaisuudelle.
  • Fasilitoi tilaisuus varmistaen asiakkaan kanssa sovitun lopputuleman saavuttaminen.
  • Arvioi asiakkaan tyytyväisyyttä projektin tai tilaisuuden jokaisessa vaiheessa.

Johdata ryhmä tarkoituksenmukaiseen ja hyödylliseen lopputulemaan

 1. Ohjaa ryhmää selkeillä menetelmillä ja prosesseilla
  • Kommunikoi selkeä konteksti tilaisuudelle.
  • Kuuntele aktiivisesti, kysy ja tee yhteenvetoja havainnoistasi ryhmän näkemyksen kirkastamiseksi.
  • Tunnista harhapolut ja ohjaa takaisin tehtävään.
  • Opi ohjaamaan prosesseja sekä pienille että isoille ryhmille.
 2. Fasilitoi ryhmän tietoisuutta sen työskentelystä
  • Varioi aktiviteettien tempoa ryhmän tarpeiden mukaan.
  • Tunnista ryhmän tarvitsemaa tietoa ja hae sitä ryhmän sisältä.
  • Auta ryhmää tekemään yhteenvetoja ilmiöistä, trendeistä, juurisyistä ja toiminnan viitekehyksistä.
  • Avusta ryhmää reflektoimaan kokemustaan.
 3. Johdata ryhmä yhteisymmärrykseen ja tavoiteltuun loppu tulemaan
  • Käytä erilaisia lähestymistapoja saavuttaaksesi ryhmän yhteisymmärryksen.
  • Käytä erilaisia lähestymistapoja ryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Sovella prosesseja ryhmän muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin.
  • Arvioi ja viesti ryhmän edistymisestä.
  • Huolehdi tehtävä päätökseen.

Luo ja ylläpidä osallistava ilmapiiri

 1. Harjoita toimivia osallistamis- ja vuorovaikutustaitoja
  • Käytä erilaisia osallistavia prosesseja.
  • Toimi esimerkkinä hyvästä vuorovaikutuksesta.
  • Kehitä hyvä suhde osallistujiin.
  • Harjoita aktiivista kuuntelua.
  • Osoita kykyä havainnoida ja antaa palautetta osallistujille.
 2. Tunnista ja arvosta erilaisuutta. Varmista, että kaikki tuntevat kuuluvansa ryhmään.
  • Rohkaise kaikkia osallistujia positiiviseen suhtautumiseen.
  • Luo turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri.
  • Luo osallistujille mahdollisuus hyötyä ryhmän monimuotoisuudesta.
  • Kasvata kulttuurista tietoisuutta ja herkkyyttä.
 3. Hallitse ryhmässä esiintyviä konflikteja
  • Auta yksilöitä tunnistamaan ja tarkistamaan taustaoletuksiaan.
  • Tunnista konfliktin merkitys ryhmän oppimisessa ja kehittymisessä.
  • Tarjoa turvallinen ympäristö konfliktien esiin nostamiseen.
  • Puutu negatiiviseen käyttäytymiseen ryhmässä.
  • Tue ryhmää prosessissa kohti konfliktin ratkaisua.
 4. Herätä ryhmän luovuus
  • Houkuttele osallistujia hyödyntämään erilaisia oppimis- ja ajattelutyylejä.
  • Rohkaise luovaa ajattelua.
  • Hyväksy kaikki ideat.
  • Käytä lähestymistapoja, jotka parhaiten vastaavat ryhmän tarpeisiin ja kykyihin.
  • Stimuloi ja hyödynnä ryhmän energiaa.

Rakenna ja ylläpidä ammatillinen perustietämys

 1. Kehitä tietämystä ryhmien ja organisaatioiden toiminnasta
  • Hanki tietoa johtamisesta, organisaation systeemeistä ja kehittämisestä, ryhmän kehittämisestä, psykologiasta ja konfliktin ratkaisemisesta.
  • Vahvista ymmärrystä muutosten dynamiikasta.
  • Vahvista ymmärrystä oppimisen ja ajattelun teorioista.
 2. Tunne fasilitointimenetelmien kirjo
  • Vahvista ymmärrystä ongelmanratkaisun ja päätäksenteon malleista.
  • Vahvista ymmärrystä erilaisista ryhmämenetelmistä ja -tekniikoista.
  • Tunne ryhmämenetelmien väärinkäytön seuraukset.
  • Erota prosessi tehtävästä ja sisällöstä.
  • Opi uusia prosesseja, menetelmiä ja malleja tukemaan asiakkaan vaihtuvia tarpeita.
 3. Ylläpidä ammattimaista olemusta
  • Osallistu meneillä olevaan tutkimukseen / oppimiseen, jota alalla tapahtuu.
  • Kartuta jatkuvasti uutta ammattitietoa.
  • Harjoita reflektointia ja oppimista.
  • Rakenna henkilökohtaista toimialatuntemusta ja verkostoja.
  • Ylläpidä sertifiointi.

Ilmennä positiivista ammatillista asennetta

 1. Harjoittele itsearviointia ja itsetuntemusta
  • Reflektoi toimintaa ja tuloksia.
  • Säilytä johdonmukaisuus toiminnan, henkilökohtaisten ja ammatillisten arvojen välillä.
  • Muokkaa oma toiminta/tyyli kohtaamaan ryhmän tarpeet.
  • Kasvata ymmärrystä omista arvoista ja niiden mahdollisista vaikutuksista asiakastyöhön.
 2. Toimi eettisesti
  • Osoita luottamusta ryhmään ja sen mahdollisuuksiin.
  • Lähesty tilanteita aidosti ja positiivisesti.
  • Kuvaile tilanteet fasilitaattorin näkökulmasta ja tiedustele eriäviä näkökulmia.
  • Muodosta ammatilliset rajat ja etiikka.
 3. Luota ryhmän potentiaaliin ja ole neutraali
  • Osallistu meneillään olevaan tutkimukseen ja oppimiseen, jota alalla tapahtuu.
  • Kannusta luottamusta muiden osaamiseen ja kokemukseen.
  • Varo vaikuttamasta ryhmän tuotoksiin.
  • Säilytä puolueeton ja puolustelematon kanta. Varo arvostelemasta.

Lähde: The International Association of Facilitators
Suomennokset: Mirjami Sipponen-Damonte

Fasilitaattorin eettiset periaatteet (the international association of facilitators)

 • Asiakaskeskeisyys
  • Palvelemme asiakkaitamme, käyttäen ryhmäfasilitoinnin taitojamme, lisätäksemme arvoa heidän työlleen.
 • Eturistiriita
  • Tuomme avoimesti esiin kaikki mahdolliset eturistiriidat.
 • Ryhmän itsenäisyys
  • Kunnioitamme ryhmän kulttuuria, oikeuksia ja itsenäisyyttä.
 • Toiminnan vastuullisuus
  • Käytämme prosesseja, menetelmiä ja työvälineitä vastuullisesti.
 • Turvallisen ja arvostavan ilmapiirin luominen
  • Pyrimme aikaansaamaan kunnioittavan ja luottamuksellisen ilmapiirin, jossa kaikki osallistujat tuntevat voivansa puhua vapaasti ja missä yksilön rajoja kunnioitetaan. Käytämme taitojamme, tietojamme, työvälineitämme ja viisauttamme saadaksemme esiin ja arvostaaksemme kaikkien näkökulmia.
 • Prosessin johtaminen
  • Harjoitamme prosessin johtamista ja olemme puolueettomia suhteessa sisältöön.
 • Luottamuksellisuus
  • Käsittelemme tietoja luottamuksellisesti.
 • Ammatillinen kehittyminen
  • Olemme vastuussa jatkuvasta fasilitointitietojemme ja -taitojemme kehittämisestä.

Lähde: The International Association of Facilitators
Suomennokset: Mirjami Sipponen-Damonte